sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Wybór patrona szkoły

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W CZARNKOWIE

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.

 

 1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

 

III. Założenia procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 • promuje postać patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • tworzy własny ceremoniał.

  

 1. Plan pracy
DZIAŁANIA TERMINY REALIZACJI
1.Informacja o potrzebie rozpoczęcia procedury nadania imienia naszej szkole.   wrzesień 2019
2.Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem

 dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą:

·         Eliza Rychlewska,

·         Jolanta Łukaszewska,

·         Jolanta Góral,

·         Anna Jahnz,

·         Ewelina Grochowska.

grudzień 2019
3.Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole. grudzień 2019
4. Działania informacyjne skierowane do: nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów, rodziców:                                                                                             

–    informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole,

–   zaznajomienie z planem działań zmierzających do nadania imienia szkole:

 • nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej,
 • pracowników szkoły – poprzez stronę internetową
 • uczniów      – na godzinach wychowawczych,
 • rodziców     – w trakcie zebrań rodziców  i poprzez stronę internetową szkoły,

–   stworzenie na stronie internetowej specjalnej zakładki poświęconej nadaniu imienia szkole – publikacja materiałów.

grudzień 2019 –

marzec 2020

od stycznia 2020

5.Opracowanie przez Zespół Koordynujący regulaminu wyborów patrona szkoły. styczeń 2020
6.Zgłoszenie kandydatów na patrona szkoły przez:

 • nauczycieli i pracowników szkoły,
 • uczniów,
 • rodziców.
styczeń 2020
7.Prezentacja wybranych kandydatów na patrona:

 • biogramy,
 • tablice informacyjne (np. gazetki, plakaty  itd.)
 • zajęcia z uczniami.
styczeń- marzec 2020
8.Wybory patrona szkoły. marzec 2020
9.Ogłoszenie informacji o wyborze patrona szkoły. marzec 2020
10.Zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły. marzec 2020
11.Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego. kwiecień 2020
12.Popularyzacja postaci patrona:

 • prezentacje,
 • konkursy,
 • wystawy,
 • pozyskanie pozycji o patronie do biblioteki szkolnej.
marzec-październik 2020
13.Przygotowanie uroczystości nadania imienia. październik 2020
14.Uroczystość nadania imienia:

 • część oficjalna,
 • część artystyczna.
październik-listopad 2020
Zespół Koordynujący wybory patrona.

 

 

Kandydat wybrany przez Radę Pedagogiczną

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak – (a właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor) urodził się 22 lipca 1878r. lub 1879r., a zmarł 6 sierpnia 1942 roku.
Był on pedagogiem (twórca słynnego antyautorytarnego systemu wychowania), pediatrą, pisarzem oraz prekursorem walki o prawa dziecka.

W latach szkolnych uczył się w ośmioklasowym gimnazjum w Pradze (Warszawa). Była to szkoła rosyjska, gdzie panowała żelazna dyscyplina.
Jako 15-latek udzielał korepetycji, gdyż jego rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej (po śmierci ojca).

Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Cesarskiego, a w 1899 roku wyjechał do Szwajcarii, by lepiej zapoznać się z twórczością pedagogiczną Pestalozziego. Szczególnie interesował się szkołami, szpitalami dziecięcymi oraz bezpłatnymi czytelniami dla dzieci i młodzieży. W 1905 roku otrzymał dyplom lekarza.

Był współzałożycielem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, który działał od 1912 do 1942 roku. Następny sierociniec – Nasz Dom – był wybudowany dla dzieci polskich (1919-1936). Korczak żądał równouprawnienia dziecka, poważnego traktowania spraw dzieci i młodzieży, szacunku dla najmłodszych.

Napisał wiele książek dla dzieci (m.in. Król Maciuś I, Bankructwo Małego Dżeka, Kajtuś Czarodziej, Kiedy znów będę mały) oraz dzieła pedagogiczne (najbardziej znane: Jak kochać dziecko, Prawo dziecka do szacunku).

W latach 1926-1930 redagował gazetkę „Mały Przegląd”, która była pismem kierowanym do dzieci. Był on także autorem pogadanek radiowych (1935-1936), gdzie głosił prawa dziecka oraz obronę tych praw.

Zginął wraz z podopiecznymi w obozie zagłady w Treblince w 1942 roku, mimo że miał możliwość ucieczki.

 

Wkrótce wybory patrona szkoły.

 

JANUSZ KORCZAK

Był lekarzem, pisarzem, publicystą, działaczem społecznym i pedagogiem z powołania. Bezdzietny doktor o podwójnej narodowości (Żyd-Polak) mówił o sobie: „za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie”. Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldschmit jest dziś jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci XX wieku.

„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.”

(Janusz Korczak)

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

(Janusz Korczak)

Jolanta Góral