sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Świetlica szkolna ogłasza konkurs „Moja zima”

Świetlica szkolna ogłasza konkurs fotograficzny:

Moja zima.

Konkurs trwać będzie

 od 28 stycznia do 13 lutego 2019r.

Poobserwuj otoczenie, zrób zdjęcie lub

wybierz to, które masz z ferii

i przynieś do świetlicy!

Czekają liczne nagrody!

Szkolny Konkurs Fotograficzny

„ Moja zima.”

Regulamin:

I Cele i tematyka konkursu: 1.      Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna i kółko fotograficzne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie 2.      Celem konkursu jest: – rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów, – prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 3. Tematyką zdjęć jest zima i wspomnienia z ferii. II Zasady konkursu: 1.      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie. 2.      Czas trwania konkursu: 28.01.-13.02.2019r. 3.      Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 4.      Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: a)      posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby(zał.1), b)      nie narusza praw autorskich  osób trzecich, c)      nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu (załącznik nr2) 5.      Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace. 6.      Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG. 7.      Format prac: a)      odbitki kolorowe lub czarno-białe b)      13×18 cm c)      niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp. 8.      Na odwrocie każdej pracy należy umieścić: a)      imię i nazwisko autora oraz klasę, b)      tytuł pracy, 9.      Prace konkursowe należy składać bezpośrednio mgr Aleksandrze Leśnej-Rybarczyk. 10.  Termin składania prac upływa: 13 lutego 2019r. (poniedziałek) 11.  Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej gimnazjum. III Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 1.      Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 2.      Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego 2019r. 3.      Najlepsze prac zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 4.      Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. IV Postanowienia końcowe: 1.      Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 3.      Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny. 4.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej   Aleksandra Leśna-Rybarczyk Leszek Rybarczyk   Załącznik 1:

                                                                                                                                     Czarnków, dnia ……………….r.

  ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… OŚWIADCZENIE  Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu konkursu fotograficznego i w pełni je akceptuje.   Załącznik 2: ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU     Ja ………………………………………………… ur. …………………………………… (imię i nazwisko)                                                                            (data) w …………………………………………………………………………… , legitymujący się (miejsce urodzenia) …………………………………………………………………………………………………………. (wpisać rodzaj, serię i numer dokumentu)   wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez organizatorów konkursu fotograficznego w celach prezentacji pokonkursowej.   ……………………………..                                                                                           ………………………………. (data i podpis osoby wyrażającej zgodę)                                                                                 (data i podpis uczestnika)

SPOTKANIA RODZICÓW

UWAGA RODZICE 31.01.2019r. o godzinie 17: 15 w auli będzie spotkanie psychologa z rodzicami uczniów naszej szkoły. Temat spotkania: Porozmawiajmy o emocjach – przemoc i agresja wśród nastolatków.
  1. SPOTKANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH
Z WYCHOWAWCAMI  ODBĘDĄ SIĘ W DNIU    31.01.2019r  O GODZ. 17.00 Spotkania odbędą się w salach: Klasa  I A      –           sala nr  8 Klasa  I B      –           sala nr  103 Klasa  II A     –           sala nr 9 Klasa  II B     –           sala nr 105 Klasa  II C     –           sala nr 106
  1. SPOTKANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH I PIĄTYCH
Z WYCHOWAWCAMI  ODBĘDĄ SIĘ W DNIU    31.01.2019r  O GODZ. 18.00 Spotkania odbędą się w salach: Klasa  IV A               –           sala nr  8 Klasa  IV B               –           sala nr 204 Klasa IV C                –           sala nr 11 Klasa IV D                –           sala 10 Klasa  V A                 –           sala nr  106    Klasa  V B                 –           sala nr  109 Klasa V C                  –           sala nr 103  
  1. SPOTKANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH
Z WYCHOWAWCAMI  ODBĘDĄ SIĘ W DNIU    31.01.2019r  O GODZ. 18.00 Spotkania odbędą się w salach: Klasa  VII A              –           sala nr  205 Klasa  VII B              –           sala nr  208 Klasa  VIII A                        –           sala nr  9 Klasa  VIII B            –           sala nr  206     
  1. SPOTKANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH
Z WYCHOWAWCAMI  ODBĘDĄ SIĘ W DNIU    31.01.2019r  O GODZ. 18.00 Spotkania odbędą się w salach: Klasa  III A              –           sala nr  207 Klasa  III B               –           sala nr  105 Klasa  III C               –           sala nr  107 Klasa  III D               –           sala nr  104    Klasa  III E               –           sala nr  209  
Skip to content