sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Procedury zapewniania bezpieczeństwa

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE w związku z wystąpieniem epidemii WYPIS
 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka).
 2. Przy wejściu do szkoły wyrywkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za zgodą rodziców/prawnych opiekunów ( formularz zgody dostępny na stronie internetowej szkoły). Pomiaru dokonuje higienistka szkolna lub wyznaczony pracownik za pomocą termometru bezdotykowego.
 3. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Przebywający w przestrzeni wspólnej budynku szkoły (korytarze, sanitariaty, szatnia) uczniowie oraz  pracownicy  muszą zakrywać usta i nos (chodzą w maseczkach lub przyłbicach). W czasie lekcji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy lub zajęć pozalekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, szatni, stołówce, w świetlicy.
 6. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać na parterze w obrębie sekretariatu szkoły, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.
 7. Przy wejściu do szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przy gabinecie wicedyrektora znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego,  stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 8. Uczniowie będą korzystali z boiska szkolnego, hali sportowej, sali gimnastycznej, biblioteki i świetlicy zgodnie z obowiązującymi regulaminami korzystania z poszczególnych pomieszczeń.
 
 1. Klasy I-III
 • Dzieci, w miarę możliwości, przyprowadzane są tuż przed rozpoczęciem zajęć i odbierane bezpośrednio po ich zakończeniu.
 • Osoby przyprowadzające dzieci do szkoły nie muszą wchodzić do budynku. Jeśli wchodzą muszą zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny oraz przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Dziecko wchodzące samo do szkoły pozostaje pod opieką nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy.
 • Każdy uczeń powinien być wyposażony w maseczkę ochronną, którą zakłada każdorazowo korzystając z przestrzeni publicznej.
 • W szatni uczniowie mają wyznaczone stałe miejsca na odwieszanie swojej odzieży oraz woreczków ze strojem gimnastycznym. Sprawnie korzystają z szatni i przechodzą na wyznaczone piętro, gdzie odbywać się będą zajęcia.
 • Na przerwy międzylekcyjne, w wyznaczoną część boiska wychodzą uczniowie, którzy zmieniają sale lekcyjne lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • W klasach, w miarę możliwości uczniowie zachowują bezpieczny dystans, nie zmieniają swoich miejsc, a przemieszczają się tylko w miarę potrzeb.
 • Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub plastikowej teczce. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

Zgoda na pomiar temperatury ciała – do pobrania

Skip to content