sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

WYPIS z Procedury zapewniania bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE JANUSZA KORCZAKA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Już 1 września spotykamy się w szkole po wakacyjnej przerwie. Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób związanych z naszą szkołą, przypominamy o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa. Dbajmy o siebie i innych!  

WYPIS z Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE IM. JANUSZA KORCZAKA

w związku z wystąpieniem epidemii (aktualizacja 1 września 2021 r.)

 Organizacja pracy szkoły  
 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz, gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Przy wejściu do szkoły dopuszcza się wyrywkowe dokonywanie pomiaru temperatury ciała ucznia. Pomiaru dokonuje higienistka szkolna lub wyznaczony pracownik za pomocą termometru bezdotykowego.
 3. Przebywający w przestrzeni wspólnej budynku szkoły (korytarze, sanitariaty, szatnia) uczniowie oraz  pracownicy  muszą zakrywać usta i nos (chodzą w maseczkach). RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK ZAOPATRZYĆ DZIECKO W MASECZKI DO ZASTOSOWANIA W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ SZKOŁY. W czasie lekcji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy lub zajęć pozalekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Uczniowie przebywając na terenie szkoły unikają gromadzenia się i ścisku oraz starają się zachować dystans od innych osób..
 5. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać na parterze w obrębie sekretariatu szkoły, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk, a także zakrywania nosa i ust.
 6. Uczniowie będą korzystali z boiska szkolnego, hali sportowej, sali gimnastycznej, biblioteki i świetlicy zgodnie z obowiązującymi regulaminami korzystania z poszczególnych pomieszczeń.
Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły
 1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez jednego opiekuna (rodzic/osoba upoważniona) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Jeden opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w części wspólnej szkoły, tj. korytarz na parterze. Przebywa na terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne.
 4. Opiekun, przebywając w budynku szkoły, musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj. : osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m.
 6. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów lub zdezynfekować ręce.
 7. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych przez uczniów.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom/ opiekunom i informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu , a osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich odwołania.    
Skip to content