sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Świetlica szkolna

karta-zgłoszenia-do-świetlicy do pobrania

Witamy na stronie świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie!

Cieszymy się bardzo, że do nas zajrzałeś.

W tym roku szkolnym spróbujemy pokazać Wam jak wygląda dzień w naszej świetlicy. Będziecie mogli zobaczyć, że świetlica – bawi i uczy!

Jest miejscem do nauki, ale również a może przede wszystkim do zabawy i miłego spędzania czasu wolnego.

Każdego miesiąca przedstawimy Wam relację z tego, co robimy. Umieścimy kilka fotek, abyście mogli zobaczyć siebie

Zapraszamy!

TELEFON  ŚWIETLICA 798 052 173

PLAN ŚWIETLICY 2020-2021

Aktualności świetlicy 2021/22

Aktualności świetlicy 2020/21

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2  w Czarnkowie  
1. Świetlica szkolna obejmuje swoją działalnością opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.   3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rocznym planem świetlicy. 4. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły według ustalonych godzin pracy świetlicy. 5. Świetlica szkolna zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotowego. 6. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany: wypełniać polecenia nauczyciela, dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,  przebywać w świetlicy do czasu zakończenia    organizowanych zajęć, do kulturalnego zachowania się, stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa, dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej utrzymaniu, szanować powierzony sprzęt i materiały  wyposażenia świetlicy,   7. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do: samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli, wykorzystywania, za zgodą nauczycieli – wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno – wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy, zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć. 8. Uczniowie, którzy mają lekcje lub zastępstwa w świetlicy szkolnej, zobowiązani są oczekiwać na nie przed salą świetlicy. W czasie przerwy lekcyjnej wszyscy uczniowie wychodzą z pomieszczenia świetlicy z wyłączeniem uczniów: skierowanych przez pedagoga, higienistkę szkolną, zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego. 9. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy, czyli: wychodzą bez pozwolenia ze świetlicy (po lekcjach) oraz poza teren szkoły, zachowują się niewłaściwie w świetlicy (wulgarne słownictwo i zachowanie, lekceważenie słów nauczyciela, przemoc  słowna i fizyczna wobec innych uczniów) będą ponosić konsekwencje takich zachowań w formie kar przewidzianych w  prawie szkolnym (Statut Szkoły, SWO).   10. O niewłaściwym zachowaniu uczniów zostaną powiadomieni: ich rodzice, wychowawcy klasy, pedagog szkolny i dyrektor. 11. Za dobre zachowanie oraz zaangażowanie podczas zajęć świetlicowych uczniowie będą nagradzani w sposób przewidziany przez Statut Szkoły.  
Skip to content