sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Regulamin Licytacji z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc dla Martyny Stochaj

  Regulamin Licytacji z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc dla Martyny Stochaj   
 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Licytacji.
 2. Organizatorem Licytacji jest Szkolna Grupa Wolontariatu „Siła Serca” działająca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarkowie (ul. Wroniecka 136).
 3. Licytacja to jedno z wydarzeń koncertu „Gramy dla Martyny”, który odbędzie się 3 grudnia 2022r. w godz. 17.00 – 19.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie. Program koncertu został zamieszczony na szkolnej stronie internetowej  https://sp2.czarnkow.pl/ oraz przez konto szkoły na portalu Facebook.
 4. Licytacja trwa od momentu rozpoczęcia jej przez Organizatora (zamieszczenia informacji o Licytacji  na stronie internetowej https://sp2.czarnkow.pl/ oraz poprzez konto szkoły na  portalu Facebook do 3 grudnia 2022r. (sobota) do godz. 12:00. Wiadomości e-mail oraz komentarze na portalu Facebook przysyłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Można będzie jeszcze składać oferty u Organizatora podczas trwania koncertu od godziny 17.00 do godziny 18.00 .
 5. Celem Licytacji jest uzyskanie środków finansowych na pomoc w rehabilitacji Martyny Stochaj – dziewczynki z Czarnkowa walczącej ze skutkami przebytego zachorowania na Covid 19.
 6. Przedmiotami Licytacji są:
KOSZULKA ALEKSANDRA ŚLIWKI (z podpisami zawodników) – kapitana drużyny ZAKSA Kędzierzyn Koźle z meczu z Trentino Itas w Finale Siatkarskiej Ligii Mistrzów. Cena wywoławcza – 100zł. PIŁKĘ Z PODPISAMI REPREZENTANTÓW POLSKI W SIATKÓWCE. Cena wywoławcza – 100zł. Licytowane przedmioty prezentowane są na stronie internetowej  https://sp2.czarnkow.pl  oraz poprzez konto szkoły na  portalu Facebook. W Licytacji mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Licytacja odbywa się poprzez skrzynkę e-mail lub umieszczenie komentarza na portalu Facebook. Osoby zainteresowane udziałem w Licytacji wysyłają na adres  licytacja@sp2.czarnkow.pl (lub przez napisanie komentarza na portalu Facebook), zadeklarowaną kwotę, przedmiot licytacji oraz dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania drogą telefoniczną osób, które wzięły udział w licytacji.
 2. Wysyłając wiadomość e-mail lub komentarz na portalu Facebook z deklarowaną kwotą, określeniem przedmiotu licytacji oraz danymi osobowymi Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na udział w Licytacji na zasadach określonych  w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik zgłaszając udział w Licytacji obowiązany jest podać cenę jaką oferuje za licytowany przedmiot. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej.
 4. Organizator (w miarę możliwości) będzie systematycznie zamieszczał na stronie internetowejhttps://sp2.czarnkow.pl/informację o stanie licytacji.
 5. Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę ( w przypadku kilku ofert o tej samej wartości wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy zaoferował najwyższą kwotę).
 6. Powiadomienie Uczestnika o wygraniu Licytacji odbędzie się po jej zakończeniu, w dniu 3 grudnia 2022r. (sobota) po godz. 19:00 podczas koncertu.
 7. Nad prawidłowością Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej oferty, czuwać będzie Komisja w składzie: Małgorzata Dusan-Stułka, Jolanta Łukaszewska, Anna Jahnz.
 8. Uczestnik, który wygra Licytację, będzie mógłodebrać zlicytowany przedmiot po zakończeniu koncertu w dniu 3 grudnia 2022r. po godzinie 19:30, w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie. Warunkiem otrzymania zlicytowanego przedmiotu jest wpłata zaoferowanej kwoty na konto https://pomagam.pl/3127.
 9. Jeżeli Uczestnik nie będzie mógł osobiście odebrać zlicytowanego przedmiotu, oraz uiścić płatności, wówczas po wcześniejszym uzgodnieniu z komisją zostanie ustalony termin zapłaty za zlicytowany przedmiot https://pomagam.pl/3127 oraz jego przekazania.
 10. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej najwyższej ceny prawo do zakupu licytowanego przedmiotu ma Uczestnik proponujący najwyższą kolejną co do postępowania cenę.
 11. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Licytacją będą przetwarzane wyłącznie w ramach  realizacji celu Licytacji określonego w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
 12. Ewentualne reklamacje dotyczące Licytacji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adreslicytacja@sp2.czarnkow.pl w tytule prosimy wpisać „Licytacja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Licytacji.
 13. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 14. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Licytacji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 15. Dokumenty wypełnione przez Organizatora lub przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z Licytacją. Po tym czasie zostaną zniszczone i usunięte z systemu informatycznego.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
–  problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec, – przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałych z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Licytacji w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania Licytacji bez podania przyczyny.
 2. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://sp2.czarnkow.pl/.
  Regulamin opracowała Komisja w składzie: Jolanta Łukaszewska Małgorzata Dusan-Stułka Anna Jahnz
Skip to content