sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019-2020

Z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący w okresie epidemii koronawirusa w bieżącym roku szkolnym uczniowie odbierają świadectwa promocyjne indywidualnie od wychowawcy klasy w dniu 26 czerwca 2020 r. zgodnie z opracowanym harmonogramem. Uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły i mają obowiązek dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa. W związku z tym, że ósmoklasiści kończą naukę w naszej szkole i otrzymują świadectwa jej ukończenia, spotykają się wspólnie z wychowawcami w hali sportowej i zobowiązani są do złożenia przy wejściu do szkoły oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik nr 1 do procedury bezpieczeństwa do pobrania ze strony internetowej szkoły). Przypominamy o przestrzeganiu wszystkich zapisów obowiązującej „WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEJ ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE”. wicedyrektor szkoły mgr Sylwia Sowińska

harmonogram-odbioru-świadectw

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

Szanowni Rodzice!

Informuję, że zgodnie z komunikatem  MEN z dnia 14 maja 2020 r. od dnia 25 maja 2020 r. istnieje możliwość skorzystania przez uczniów z zajęć opiekuńczo-wychowawczych  z elementami dydaktyki, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji dla klas VIII, a od 1 czerwca –  z konsultacji dla wszystkich klas na terenie szkoły. Aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w szkole, zostały opracowane Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Proszę o zapoznanie się z treścią obowiązujących w naszej szkole procedur i rozważne podjęcie decyzji w tej sprawie.

Sylwia Sowińska – wicedyrektor

   

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

(WYPIS)

Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019r .poz.493)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19
 3. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.  
 
 • 1.
   Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły  
 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
 4. Każdy pracownik przychodzi do szkoły zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 5. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 6. W przypadku podejrzenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i powiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 8. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 9. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 10. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  1. oraz dopilnować, aby robili to uczniowie.
 11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do/ze szkoły dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 12. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 13. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 
 • 2.
Zasady organizacji zajęć w szkole
 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo- –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej
 3. Zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 4. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania i odbioru uczniów.
 5. Po godzinach przyprowadzania wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.
 6. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 7. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 17. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 18. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 20. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 22. W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak.
 23. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 24. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 25. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 26. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru ( wiatrołap przy wejściu do części budynku dla klas I-III) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 27. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, po uprzednim złożeniu podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenia i zgody na pomiar temperatury.
 28. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 29. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 30. Rodzice/opiekunowie ucznia mają obowiązek przekazania podpisanego oświadczenia z aktualnym numerem telefonu do szybkiej komunikacji oraz zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.
 31. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w tzw. izolatorium z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 32. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły.
 
 • 3.
Prowadzenie konsultacji  
 1. Od 25 maja 2020 jest możliwość korzystania z konsultacji dla uczniów klasy VIII ze wszystkich przedmiotów (w szczególności objętych egzaminem ósmoklasisty).
 2. Od 1 czerwca 2020 r. jest możliwość korzystania z konsultacji dla wszystkich uczniów Szkoły ze wszystkich przedmiotów.
 3. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów. Mogą z nich korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej tylko za zgodą rodziców.
4. Zajęcia w formie konsultacji indywidualnych lub w małych grupach odbywają się według opracowanego                         harmonogramu z uwzględnieniem potrzeb uczniów i warunków szkoły ( Załącznik3.). 5. Dyrektor opracowuje wraz z nauczycielami harmonogram konsultacji (Załącznik 3). 6.Nauczyciel: – przypomina uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone; – organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe (wcześniej umawiając spotkanie z uczniami) i sporządza listę uczniów deklarujących udział w zajęciach; – przeprowadza konsultacje wg harmonogramu z uwzględnieniem zalecanych odległości pomiędzy stanowiskami nauki i liczebności grup; – sporządza listę uczniów biorących udział w konsultacjach, na której odnotowuje obecności uczniów na zajęciach; – pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników; – wietrzy salę, w której organizuje konsultacje.
 1. Uczeń:
– zapoznaje się z harmonogramem konsultacji i zgłasza nauczycielowi chęć udziału w nich za zgodą rodzica; – nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; – jeżeli umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia; – przynosi do szkoły podpisane przez rodziców dokumenty – zgoda i oświadczenie (Załącznik 1 i Załącznik 2) – umożliwiające udział w konsultacjach na terenie szkoły; brak tych dokumentów uniemożliwia udział w konsultacjach; – zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów; w szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów i nauczycieli; – w drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny;
 • 4.
Organizacja zajęć rewalidacyjnych  
 1. Zajęcia są organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa opisanymi w § 1. oraz sposobem organizacji zajęć na terenie szkoły – § 2. niniejszej procedury.
 2. Ponadto prowadzący zajęcia używa rękawiczek jednorazowego użytku, a wszyscy uczestnicy zajęć (w miarę możliwości) stosują osłony nosa i ust.
 3. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzuca się do zamykanych (wyłożonych foliowym workiem) i opisanych koszy znajdujących się w łazienkach.
 4. W czasie zajęć nie można nosić biżuterii (np. pierścionków, zegarków, bransoletek) na rękach poniżej łokcia.
 5. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 6. Zaleca się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy (po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
 7. Uczeń po przybyciu do sali gimnastycznej zobowiązany jest do:
– Przebrania się w strój sportowy w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. – Korzystania ze sprzętu sportowego, który został przygotowany do ćwiczeń przez  nauczyciela. – Wykonywania ćwiczeń w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, nie wolno biegać po całej hali, trybunach, wchodzić do magazynu. – Po zakończeniu zajęć przy pomocy nauczyciela złożyć sprzęt w wyznaczonym miejscu. – Przyniesienia własnej osłony nosa i ust (ewentualnie wody). – Natychmiastowego poinformowania nauczyciela w przypadku, gdyby poczuł się źle.  
 • 7.
Zadania i obowiązki rodziców  
 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w  szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Dziecko może korzystać z opieki szkoły wyłącznie w przypadku, gdy na 2 dni przed datą planowanego posłania dziecka do szkoły rodzice wyrażą taka wolę. W celu skutecznego zapisania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:
 3. – telefonicznego poinformowania szkoły;
 4. – pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia każdorazowo podczas przyprowadzenia dziecka do szkoły oświadczenia (Załącznik 1) i jednorazowo zgody na pomiar temperatury (Załącznik 2).
 5. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 6. Wyrażają zgodę na każdorazowy pomiar temperatury dziecka przy wejściu do szkoły w swojej obecności.
 7. Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji.
 8. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i  ze szkoły.
 9. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę  na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy  podczas kichania czy  kasłania.
 11. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do nauczycielki, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 12. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 13. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.
Czarnków, 22 maja 2020 r. Do pobrania:

oświadczenie

zgoda na pomiar temperatury ciała

   

OCHRONA PRZYRODY OCZAMI NASZYCH UCZNIÓW

Uczniowie klas ósmych w ramach podsumowania ostatniego działu  CZŁOWIEK  i ŚRODOWISKO przygotowali krótkie relacje filmowe. Odwiedzili ciekawe miejsca (rezerwaty przyrody, parki narodowe) by sfilmować i sfotografować polską przyrodę. Młodzież SP2 jest kreatywna, zaangażowana. Te działania udowadniają, że mamy aktywnych, ciekawych świata uczniów. Napawa nas to dumą i… nadzieją na przyszłość 🙂 Zobaczcie sami:) Izabela Skrzypczak-Szutowicz video-output- KLEMPICZ POMNIKI PRZYRODY https://drive.google.com/file/d/19CmICkI-owHUj5oWqs8cq29kh7EfbVfg/view https://drive.google.com/file/d/1MnPG8D5OX7TKDJC4BQ2RXXkYFfUXbXWX/view https://drive.google.com/file/d/1rN7PhyDhQE_Pj-ID54G-RXL_oVCF05um/view https://drive.google.com/file/d/1tfzv1AwKOYz_X9SigURqfyUnuqctVyJ8/view https://drive.google.com/file/d/1IxFt9KaPi2cjh9gxDT3clcXjo1JbybQh/view https://drive.google.com/file/d/1KmVB01rW5zSjnBXSxHhq3HCsdKjTIv35/view  
Skip to content