sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Regulamin konkursu na hymn i sztandar Szkoły Podstawowej  nr 2

WPISZ SIĘ W HISTORIĘ DWÓJKI! ZOSTAŃ AUTOREM HYMNU NASZEJ SZKOŁY!
Regulamin konkursu na hymn Szkoły Podstawowej  nr 2
im. Janusza Korczaka w Czarnkowie I. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu  „Wpisz się w historię dwójki! Zostań autorem hymnu naszej szkoły” jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie i powołany przez  niego Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona.
 2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona .
II. Cel konkursu
 1. Stworzenie hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą.
 2. Rozbudzanie poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem.
 3. Wzbogacenie tradycji i symboli szkoły.
 4. Popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym.
 5. Propagowanie postaci Janusza Korczaka i jego działalności.
 6. Pobudzenie aktywności twórczej wśród uczniów i rodziców.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII i rodzice uczniów.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.
 5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 6. Branie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Zasady uczestnictwa
 1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą i Januszem Korczakiem.
 2. Hymn powinien zawierać minimum dwie zwrotki tekstu z refrenem albo tekst z refrenem i muzyką.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt.
 4. Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD, pendrive) w zamkniętej kopercie.
 5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą: imię i nazwisko autora lub autorów i inne dane wg załącznika nr 1.
 6. Zgłaszający utwór ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem utworu. W żadnym wypadku zgłoszony utwór nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.
 7. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego go.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 1. Prace należy składać do 20 marca 2021 r. do sekretariatu szkoły.
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
 • Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
– nawiązania do patrona i jego idei oraz charakteru szkoły, – poprawność merytoryczna i językowa, – atrakcyjność i pomysłowość, – walory artystyczne, – rytmiczność i oryginalność tekstu. VII. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 4. W przypadku, gdy żadna z prac nie spełni wymagań regulaminu Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo anulowania konkursu i ustalenia innych kryteriów wyboru hymnu szkoły.
VIII. Nagrody
  1. Nagroda główna:
• pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu, która zostanie umieszczona w gablocie, w której przechowywany będzie sztandar i napisany tekst hymnu w ,,kapsule historii szkoły”, • zaproszenie autora jako gościa honorowego na uroczystość nadania sztandaru.
 1. Przyznanie wyróżnień najciekawszym pracom, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zaproszenia na inaugurację hymnu i sztandaru szkoły. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie internetowej.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 5. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej osobiście lub telefonicznie.
 

Przewodnicząca Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona Eliza Rychlewska

MÓJ SZTANDAR! MOJE LOGO! ZOSTAŃ WIELKIM PROJEKTANTEM NASZEJ SZKOŁY!  
Regulamin konkursu na projekt graficzny sztandaru (logo)
Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie I. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Konkurs na projekt graficzny sztandaru (logo) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie”, jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie i powołany przez niego Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona.
 2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona .
II. Cel konkursu
 1. Stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do powstania sztandaru i równocześnie logo szkoły.
 2. Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzacja działań plastycznych, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 3. Propagowanie w projekcie postaci Janusza Korczaka – wielkiego pedagoga, działacza społecznego i obrońcy praw dziecka.
 4. Rozbudzanie poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem.
 5. Wzbogacenie tradycji i symboliki szkoły.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII i rodzice uczniów.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo
 3. Uczestnik (uczestnicy) jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.
 5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego warunków.
IV. Zasady uczestnictwa
  1. Tematyka projektu związana ze szkołą i Januszem Korczakiem.
  2. Zarys powinien uwzględniać następujące elementy:
1) awers – prawa strona sztandaru: wzorzec narodowych, wizerunek orła białego,  urzędowy nawiązujący do barw 2) rewers – lewa strona sztandaru: pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie, oraz obraz graficzny związany z nadanym imieniem (symbol, znak, postać – w nawiązaniu do sylwetki Janusza Korczaka i jego działalności).
 1. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt.
 2. Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD, pendrive) w zamkniętej kopercie.
 3. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą min.: imię, nazwisko i inne dane autora lub autorów wg załącznik nr 2.
 4. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem utworu. W żadnym wypadku zgłoszony projekt nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego zarysu graficznego.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 1. Prace należy składać do 20 marca 2021 r. do sekretariatu szkoły.
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: – nawiązania do patrona i jego idei oraz charakteru szkoły, – poprawność merytoryczna i językowa, – atrakcyjność i pomysłowość, – walory artystyczne, – oryginalność. VII. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 4. W przypadku, gdy żadna z prac nie spełni wymagań regulaminu Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo anulowania konkursu i ustalenia innych kryteriów wyboru.
VIII. Nagrody
  1. Nagroda główna:
• wykonanie sztandaru (logo) wg zwycięskiego projektu, • pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu, która zostanie umieszczona w gablocie, w której przechowywany będzie sztandar, • zaproszenie autora jako gościa honorowego na uroczystość nadania sztandaru.
 1. Przyznanie wyróżnienia najciekawszym pracom, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zaproszenia na inaugurację sztandaru i hymnu. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 5. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej osobiście lub telefonicznie.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu.

Przewodnicząca Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona Eliza Rychlewska

 
Skip to content