sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Author Archive

Zebrania rodziców

W dniu 9 września 2021 r. o ustalonych godzinach odbędą się spotkania wychowawców   z rodzicami. Prosimy o zachowanie obowiązującego w szkole reżimu sanitarnego (wejście do szkoły w maseczkach, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły) i przyniesienie długopisu. Zapraszamy wszystkich rodziców.

Przydział sal lekcyjnych na zebrania rodziców

KLASA WYCHOWAWCA NUMER SALI GODZINA
1 A mgr Małgorzata Benrot 214 18.00
1 B mgr Katarzyna Kicza 210 17.00
1 C mgr Karolina Kijek 210 18.00
2A mgr Ewa Sobkowska 114 18.00
2 B mgr Renata Mierzwa 214 16.30
2 C mgr Honorata Daniel 114 17.00
3 A mgr Beata Cybel 115 17.00
3 B mgr Małgorzata Wiśniewska 10 17.00
3 C mgr Ewelina Grochowska 213 17.15
4 A mgr  Krzysztof Majewski 104 18.00
4 B mgr Leszek Rybarczyk 107 17.00
5 A mgr Maciej Mituta 208 17.15
5 B mgr Anna Jahnz 205 17.30
5 C mgr Renata Barnaś  209 18.00
6 A mgr Ewa Wenz 9 18.00
7 A mgr Anna Nowak 8 18.15
7 B mgr Agata Mazurek 204 18.00
7 C mgr Leszek Molski 103 18.00
7 D mgr Jolanta Łukaszewska 207 17.30
8 A mgr Eliza Rychlewska 206 17.30
8 B mgr Jacek Pietraszak 109 18.00
8 C mgr Agnieszka Bąbelczyk 105 17.00


Rodzice uczniów klas I-III wchodzą do szkoły wejściem dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a rodzice uczniów klas IV-VIII – wejściem głównym do budynku.  

WYPIS z Procedury zapewniania bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE JANUSZA KORCZAKA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Już 1 września spotykamy się w szkole po wakacyjnej przerwie. Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób związanych z naszą szkołą, przypominamy o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa. Dbajmy o siebie i innych!  

WYPIS z Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE IM. JANUSZA KORCZAKA

w związku z wystąpieniem epidemii (aktualizacja 1 września 2021 r.)

 Organizacja pracy szkoły  
 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz, gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Przy wejściu do szkoły dopuszcza się wyrywkowe dokonywanie pomiaru temperatury ciała ucznia. Pomiaru dokonuje higienistka szkolna lub wyznaczony pracownik za pomocą termometru bezdotykowego.
 3. Przebywający w przestrzeni wspólnej budynku szkoły (korytarze, sanitariaty, szatnia) uczniowie oraz  pracownicy  muszą zakrywać usta i nos (chodzą w maseczkach). RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK ZAOPATRZYĆ DZIECKO W MASECZKI DO ZASTOSOWANIA W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ SZKOŁY. W czasie lekcji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy lub zajęć pozalekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Uczniowie przebywając na terenie szkoły unikają gromadzenia się i ścisku oraz starają się zachować dystans od innych osób..
 5. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać na parterze w obrębie sekretariatu szkoły, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk, a także zakrywania nosa i ust.
 6. Uczniowie będą korzystali z boiska szkolnego, hali sportowej, sali gimnastycznej, biblioteki i świetlicy zgodnie z obowiązującymi regulaminami korzystania z poszczególnych pomieszczeń.
Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły
 1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez jednego opiekuna (rodzic/osoba upoważniona) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Jeden opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w części wspólnej szkoły, tj. korytarz na parterze. Przebywa na terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne.
 4. Opiekun, przebywając w budynku szkoły, musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj. : osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m.
 6. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów lub zdezynfekować ręce.
 7. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych przez uczniów.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom/ opiekunom i informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu , a osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich odwołania.    

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września według  planu:

O godz. 8:00 msza św. z okazji inauguracji nowego roku szkolnego w Kościele pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie.

O godz. 9.00 uroczystość dla uczniów klas I w auli szkolnej.

Uczniowie z jednym rodzicem/opiekunem wchodzą do szkoły wejściem bocznym przy hali sportowej, przechodzą do auli i zajmują wyznaczone miejsca.

Uczniowie klas II-VIII spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych   o godz. 9.00 lub 10.00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 
KLASA WYCHOWAWCA NUMER SALI GODZINA
2A mgr Ewa Sobkowska 114 9.00
2 B mgr Renata Mierzwa 214 9.00
2 C mgr Honorata Daniel 210 9.00
3 A mgr Beata Cybel 115 9.00
3 B mgr Małgorzata Wiśniewska 213 10.00
3 C mgr Ewelina Grochowska 115 10.00
4 A mgr  Krzysztof Majewski 104 10.00
4 B mgr Leszek Rybarczyk 107 9.00
5 A mgr Maciej Mituta 208 9.00
5 B mgr Anna Jahnz 205 9.00
5 C mgr Renata Barnaś  209 9.00
6 A mgr Ewa Wenz 9 9.00
7 A mgr Anna Nowak 8 9.00
7 B mgr Agata Mazurek 204 9.00
7 C mgr Leszek Molski 103 9.00
7 D mgr Jolanta Łukaszewska 207 9.00
8 A mgr Eliza Rychlewska 206 9.00
8 B mgr Jacek Pietraszak 109 9.00
8 C mgr Agnieszka Bąbelczyk 105 9.00
 
Uczniowie (bez rodziców/opiekunów) klas II-III wchodzą do szkoły wejściem dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie klas IV-VIII – wejściem głównym do budynku.

Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny: dystans, dezynfekcja rąk i maseczka.

Wszystkich uczniów prosimy o zabranie plecaków, tornistrów lub toreb w celu zapakowania odebranych podręczników i ćwiczeń.

Do zobaczenia 1 września w szkole!
   

Wykaz podręczników

Podręczniki i zb. zadań kupowane przez uczniow. R. sz. 2021-2022
 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie  
  Lp Przedmiot/kod Podręcznik Wydawnictwo
KLASA  PIERWSZA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele. Podręczniki .                          Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 1. Podręcznik Pearson/WSiP
3. Religia Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  DRUGA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                         Podręczniki .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2     WSiP
  2. Język angielski New English Adventure 2. Podręcznik Pearson WSiP
3. Religia Chcemy poznawać Pana Jezusa (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  TRZECIA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                                         Podręczniki .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 3. Podręcznik Pearson/WSiP
3. Religia Przyjmujemy Pana Jezusa oraz karty pracy Święty Wojciech Poznań
KLASA  CZWARTA 1. Język polski Miedzy nami 4. GWO
2. Język angielski English Class A1 Pearson /WSiP
3. Muzyka Lekcja muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 4. Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 4. Podręcznik do historii dla   kl. 4 SP Nowa Era
6. Przyroda Tajemnice przyrody 4.  Podręcznik do przyrody kl. 4 SP Nowa Era
7. Matematyka Matematyka z plusem 4. GWO
 8. Informatyka   Teraz Bajty 4                                                    Informatyka dla szkoły podstawowej Kl. 4. Migra/Nowa Era
9. Technika Jak to działa 4. Podręcznik do techniki kl. 4 Nowa Era
10. Język niemiecki Wir smart 1  Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
11. Religia Jestem chrześcijaninem Święty Wojciech Poznań
KLASA  PIĄTA 1. Język polski Między nami 5 GWO
2. Język angielski English Class A1+ Pearson/WSiP
3. Muzyka Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 5. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 5. Podręcznik do historii dla   kl. 5 SP Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 5. Nowa Era
7. Biologia Puls życia 5. Nowa Era
8. Matematyka Matematyka z plusem 5.                            Podręcznik do kl. 5 GWO/Nowa Era
9. Informatyka Teraz Bajty 5.                                 Informatyka dla szkoły podstawowej Kl. 5. Migra/Nowa Era
10. Technika Jak to działa 5. Podręcznik do techniki kl. 5 Nowa Era
11. Język niemiecki Wir smart 2  Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
12. Religia Bóg szuka człowieka (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  SZÓSTA 1. Język polski   Słowa z uśmiechem 6. Literatura i kultura podręcznik. Słowa z uśmiechem 6. Nauka o języku i ortografia.   WSiP
2. Język angielski English Class A2 Pearson/WSiP
3. Muzyka   Lekcja muzyki 6. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 6. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 6. Podręcznik do historii dla   kl. 6 SP Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 6. Nowa Era
7. Biologia Puls życia 6. Nowa Era
8. Matematyka Matematyka z plusem 6.                            Podręcznik do kl. 6 GWO/Nowa Era
9. Informatyka Teraz Bajty 6.                                 Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 6 Migra/Nowa Era
10. Technika Jak to działa 6. Podręcznik do techniki kl. 5 Nowa Era
11. Język niemiecki Wir smart 3  Język niemiecki dla klasy VI Szkoły Podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
12. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 6 Szkoły Podstawowej Rubikon
13. Religia Jezus nas zbawia (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  SIÓDMA 1. Język polski Między nami 7. Podręcznik do języka polskiego GWO
2. Język angielski English Class A2+ Pearson /WSiP
3. Język niemiecki    Das ist Deutsch KOMPAKT 7. Podręcznik do j. niemieckiego dla klasy 7 SP Nowa Era
4. Muzyka   Lekcja muzyki 7. Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Plastyka Do dzieła 7. Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. Nowa Era
6. Historia Wczoraj i dziś 7. Podręcznik do historii dla kl. 7 SP Nowa Era
7. Geografia Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii kl. 7 SP Nowa Era
8. Biologia Puls Życia 7.                                                       Podręcznik do biologii kl. 7 SP Nowa Era
9. Chemia Chemia Nowej Ery 7.                                 Podręcznik dla kl. 7 SP Nowa Era
10. Fizyka Świat fizyki. Kl. 7 WSiP
11. Matematyka Matematyka z plusem 7.                                Podręcznik do kl. 7 GWO Nowa Era
12. Informatyka Teraz Bajty 7.                                                               Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 7 MIGRA               Nowa Era
13. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 7 Szkoły Podstawowej Rubikon
14. Religia Spotkanie ze słowem. Święty Wojciech Poznań
KLASA  ÓSMA 1. Język polski Między nami 8. GWO
2. Język angielski Repetytorium ósmoklasisty Pearson WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT 8.               Podręcznik do j. niemieckiego dla klasy 8 Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś 8.                                              Podręcznik do historii dla kl. 8 Nowa Era
5. Wos Dziś i jutro Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 8. Podręcznik do  klasy 8 Nowa Era
7. Biologia Puls Życia 8. Podręcznik do biologii kl. 8 Nowa Era
8. Chemia Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik dla kl. 8 Nowa Era
10. Fizyka Świat fizyki. Kl. 8 WSiP
11. Matematyka Matematyka z plusem 8.                            Podręcznik do kl.8 GWO Nowa Era
12. Informatyka Teraz Bajty .                                           Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 8 MIGRA               Nowa Era
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era
14. Język polski Zeszyt lekturowy. Język polski. Klasa 8. Szkoła Podstawowa. WSiP
15. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 8 Szkoły Podstawowej Rubikon
16. Religia Aby nie ustać w drodze Święty Wojciech Poznań
 

ZESTAW ĆWICZEŃ I MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie
  Lp. Przedmiot/kod Podręcznik Wydawnictwo
KLASA  PIERWSZA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń.                         Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka.  Karty ćwiczeń. Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 1.                     Zeszyt ćwiczeń   Pearson/WSiP
KLASA  DRUGA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                         Karty ćwiczeń .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń . Części 1-2     WSiP
2. Język angielski New English Adventure 2. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP  
KLASA  TRZECIA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                                         Karty ćwiczeń.  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 3. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
KLASA  CZWARTA 1. Język polski 1. Między nami 4. Wersja B Zeszyt ćwiczeń. 2. Zeszyt lekturowy klasa 4 GWO WSiP
2. Język angielski English Class A1. Zeszyt ćwiczeń. Pearson /WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 4. Zeszyt ćwiczeń 4 Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 4-wersja C GWO
  5.   Język niemiecki Wir smart 1  Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett
6. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  PIĄTA 1. Język polski 1. Między nami 5. Ćwiczenia (Wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 5 GWO   WSiP
2. Język angielski English Class A1+. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 5. Zeszyt ćwiczeń 5 Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 5 – wersja C GWO
5. Język niemiecki Wir smart 2   Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett
6. Biologia Puls życia 5. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era
7. Geografia Planeta nowa 5. Zeszyt ćwiczeń Nowa Era
8. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  SZÓSTA 1. Język polski 1. Słowa z uśmiechem 6. Gramatyka i ortografia. Zeszyt ćwiczeń. 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 6 WSiP   WSiP
2. Język angielski English Class A2. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń 6. Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 6 – wersja C GWO
5. Język niemiecki Wir smart 3  Język niemiecki dla klasy VI Szkoły Podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett  
6. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  SIÓDMA 1. Język polski 1. Między nami 7. Ćwiczenia (wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 7. GWO WSiP
2. Język angielski English Class A2+. Zeszyt ćwiczeń. Pearson /WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT.  Ćwiczenia kl. 7. Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś. Ćwiczenia do kl. 7 Nowa Era
5. Fizyka Świat Fizyki. Zbiór zadań 7 WSiP
6. Matematyka  Zbiór zadań. Matematyka z plusem 7 GWO
KLASA  ÓSMA 1. Język polski 1. Między nami 8. Ćwiczenia (wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 8. GWO   WSiP
2. Język angielski Repetytorium ósmoklasisty.  Zeszyt ćwiczeń. Pearson WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT 8.                 Ćwiczenia kl. 8 Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś 8. Zeszyt ćwiczeń kl. 8 Nowa Era
5. Fizyka Świat fizyki. Zbiór zadań 8. WSiP
6. Matematyka Zbiór zadań. Matematyka z plusem 8 GWO
   

Skip to content