sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Author Archive

Zebrania rodziców

W dniu 9 września 2021 r. o ustalonych godzinach odbędą się spotkania wychowawców   z rodzicami. Prosimy o zachowanie obowiązującego w szkole reżimu sanitarnego (wejście do szkoły w maseczkach, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły) i przyniesienie długopisu. Zapraszamy wszystkich rodziców.

Przydział sal lekcyjnych na zebrania rodziców

KLASA WYCHOWAWCA NUMER SALI GODZINA
1 A mgr Małgorzata Benrot 214 18.00
1 B mgr Katarzyna Kicza 210 17.00
1 C mgr Karolina Kijek 210 18.00
2A mgr Ewa Sobkowska 114 18.00
2 B mgr Renata Mierzwa 214 16.30
2 C mgr Honorata Daniel 114 17.00
3 A mgr Beata Cybel 115 17.00
3 B mgr Małgorzata Wiśniewska 10 17.00
3 C mgr Ewelina Grochowska 213 17.15
4 A mgr  Krzysztof Majewski 104 18.00
4 B mgr Leszek Rybarczyk 107 17.00
5 A mgr Maciej Mituta 208 17.15
5 B mgr Anna Jahnz 205 17.30
5 C mgr Renata Barnaś  209 18.00
6 A mgr Ewa Wenz 9 18.00
7 A mgr Anna Nowak 8 18.15
7 B mgr Agata Mazurek 204 18.00
7 C mgr Leszek Molski 103 18.00
7 D mgr Jolanta Łukaszewska 207 17.30
8 A mgr Eliza Rychlewska 206 17.30
8 B mgr Jacek Pietraszak 109 18.00
8 C mgr Agnieszka Bąbelczyk 105 17.00


Rodzice uczniów klas I-III wchodzą do szkoły wejściem dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a rodzice uczniów klas IV-VIII – wejściem głównym do budynku.  

WYPIS z Procedury zapewniania bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE JANUSZA KORCZAKA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Już 1 września spotykamy się w szkole po wakacyjnej przerwie. Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób związanych z naszą szkołą, przypominamy o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa. Dbajmy o siebie i innych!  

WYPIS z Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE IM. JANUSZA KORCZAKA

w związku z wystąpieniem epidemii (aktualizacja 1 września 2021 r.)

 Organizacja pracy szkoły  
 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz, gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Przy wejściu do szkoły dopuszcza się wyrywkowe dokonywanie pomiaru temperatury ciała ucznia. Pomiaru dokonuje higienistka szkolna lub wyznaczony pracownik za pomocą termometru bezdotykowego.
 3. Przebywający w przestrzeni wspólnej budynku szkoły (korytarze, sanitariaty, szatnia) uczniowie oraz  pracownicy  muszą zakrywać usta i nos (chodzą w maseczkach). RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK ZAOPATRZYĆ DZIECKO W MASECZKI DO ZASTOSOWANIA W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ SZKOŁY. W czasie lekcji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy lub zajęć pozalekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Uczniowie przebywając na terenie szkoły unikają gromadzenia się i ścisku oraz starają się zachować dystans od innych osób..
 5. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać na parterze w obrębie sekretariatu szkoły, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk, a także zakrywania nosa i ust.
 6. Uczniowie będą korzystali z boiska szkolnego, hali sportowej, sali gimnastycznej, biblioteki i świetlicy zgodnie z obowiązującymi regulaminami korzystania z poszczególnych pomieszczeń.
Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły
 1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez jednego opiekuna (rodzic/osoba upoważniona) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Jeden opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w części wspólnej szkoły, tj. korytarz na parterze. Przebywa na terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne.
 4. Opiekun, przebywając w budynku szkoły, musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj. : osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m.
 6. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów lub zdezynfekować ręce.
 7. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych przez uczniów.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom/ opiekunom i informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu , a osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich odwołania.    

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września według  planu:

O godz. 8:00 msza św. z okazji inauguracji nowego roku szkolnego w Kościele pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie.

O godz. 9.00 uroczystość dla uczniów klas I w auli szkolnej.

Uczniowie z jednym rodzicem/opiekunem wchodzą do szkoły wejściem bocznym przy hali sportowej, przechodzą do auli i zajmują wyznaczone miejsca.

Uczniowie klas II-VIII spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych   o godz. 9.00 lub 10.00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 
KLASA WYCHOWAWCA NUMER SALI GODZINA
2A mgr Ewa Sobkowska 114 9.00
2 B mgr Renata Mierzwa 214 9.00
2 C mgr Honorata Daniel 210 9.00
3 A mgr Beata Cybel 115 9.00
3 B mgr Małgorzata Wiśniewska 213 10.00
3 C mgr Ewelina Grochowska 115 10.00
4 A mgr  Krzysztof Majewski 104 10.00
4 B mgr Leszek Rybarczyk 107 9.00
5 A mgr Maciej Mituta 208 9.00
5 B mgr Anna Jahnz 205 9.00
5 C mgr Renata Barnaś  209 9.00
6 A mgr Ewa Wenz 9 9.00
7 A mgr Anna Nowak 8 9.00
7 B mgr Agata Mazurek 204 9.00
7 C mgr Leszek Molski 103 9.00
7 D mgr Jolanta Łukaszewska 207 9.00
8 A mgr Eliza Rychlewska 206 9.00
8 B mgr Jacek Pietraszak 109 9.00
8 C mgr Agnieszka Bąbelczyk 105 9.00
 
Uczniowie (bez rodziców/opiekunów) klas II-III wchodzą do szkoły wejściem dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie klas IV-VIII – wejściem głównym do budynku.

Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny: dystans, dezynfekcja rąk i maseczka.

Wszystkich uczniów prosimy o zabranie plecaków, tornistrów lub toreb w celu zapakowania odebranych podręczników i ćwiczeń.

Do zobaczenia 1 września w szkole!
   

Skip to content